Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Základné informace

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.zigmundo.cz mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona na ochranu spotřebitele č. 102/2014 Z.z. platným v SR, který je ekvivalentní k zákonu č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele platném v ČR. Prodávajúcim je: Popcorn Slovakia s.r.o., Na Pasienku 96, 900 25 Chorvátsky Grob. IČO 50959051, DIČ 2120538761. Tel. 00421911 354 784, e-mail: info@zigmundo.com. Zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 120679/B.Kupujícím je spotřebitel, t.j. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikům se řídí dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Z.z. platném v SR, který je ekvivalentní k obchodnímu zákoníku č. 513/1991 Sb. platném v ČR.Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je 1) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, 2) Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 2/17, 841 04 Karlova Ves. 

 

Objednávka a uzavření smlouvy 

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 

Ceny zboží 

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou uvedeny na stránce https://www.zigmundo.cz/doprava-a-platby/ v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující vidí i celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží. 

 

Platba za zboží

Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží způsoby, které jsou uvedeny na stránce https://www.zigmundo.cz/doprava_a_platby/. Součástí objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží.

 

Dodání zboží 

Pokud není dodací lhůta uvedená u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů.Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti během procesu vyplňování objednávky zaškrtnutím jedné z možností.

 

Poplatky za dodání zboží


doprava CZ dec2021


V případě objednávky v hodnotě nad 1200 Kč s DPH je doprava zdarma na celé území České republiky. Poskytnuta sleva na dopravu se nevztahuje na zboží v akci nebo v akciových baleních označených na stránkách internetového obchodu prodávajícího slovem AKCE. Doručení probíhá spravidla v pracovních dnech (8-16 hod). Těsně před dodáním Vás může kurýr telefonicky kontaktovat, abyste si mohli dohodnout přesnější čas dodání. Zboží objednané prodávajícím, který je spotřebitelem, zasíláme výhradně prostřednictvím dobírky nebo s použitím platby předem - převodem nebo kartou. Doručení na výdejní místa společnosti Zásilkovna je možné výhradně do míst uvedených na https://www.zasilkovna.cz/pobocky a při objednávce je nutné uvést konkrétní výdejní místo, které si zákazník vybral jako místo doručení.

 

Reklamační řád 

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která plyne od převzetí zboží kupujícím. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. Reklamaci na věci, které se rychle kazí, musí kupující uplatnit nejpozději v den následující po koupi.Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla. Pokud je však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzeníurčené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Reklamace se řídí zákonem 40/1964 Z.z. platným v SR, který je ekvivalentní k zákonu č. 89/2012 Sb., platném v ČR, občanským zákoníkem a zákonem č. 250/2007 Z.z.  o ochraně spotřebitele platném v SR, který je ekvivalentní k zákonu č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele platném v ČR.

 

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy bez udání důvodu 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel.Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

• prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

• prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen - například popcorn Zigmundo, jehož obal byl otevřen nebo narušen spotřebitelům.Kupující může uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na Zigmundo_Formular pro odstoupeni od smlouvy.


Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den 14 denní lhůty. Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v "kamenném" obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí. V případě potravin, například popcornu, spotřebitel nemůže vrátit otevřený zboží. 

 

Alternativní řešení sporů 

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@zigmundo.com), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 125 Kč s DPH.

 

Dodržování hygienických předpisů

Provozovatel portálu zigmundo.cz a prodávající prohlašuje, že suroviny jsou převáženo, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní veterinární a potravinové správy. Hlavně:

• prodávající má oprávnění k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků

• je registrován podle § 4 zákona 152/1995 Z.z. platném v SR, který je ekvivalentní k § 3 zákona č. 110/1997 Sb. platném v ČR

• všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

• se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004

 

Ochrana osobních údajů

Kupující (v případě pokud je fyzická osoba) oznámí prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu pro doručení včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailu.Kupující (v případě pokud je právnická osoba nebo podnikatel) oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů platném v SR, který je ekvivalentní k zákonu č. 101/2000 Sb. platném v ČR a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy.Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě.Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení.Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám - poštovním společnostem (kurýrem).Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích a pod.), A to jen se souhlasem kupujícího. Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně zaškrtnutím příslušného políčka při registraci v e-shopu a / nebo při odesílání objednávky. Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailovou adresu kupujícího. Svůj souhlas sezpracováním údajům pro marketingové účely může kupující kdykoliv odvolat například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího s žádostí o odhlášení z newsletteru. Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám.Na základě písemné žádosti může kupující od prodávajícího žádat:

• potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje kupujícího zpracovávány,

• informace o zpracování osobních údajů,

• seznam osobních údajů, které jsou o kupujícím předmětem zpracování,

• opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může kupující požadovat jejich vrácení; likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

Kupující může na základě písemné žádosti u prodávajícího namítat proti:

• zpracovávání osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

• využívání osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku

• nebo poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu.

Kupující při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční. 

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Popcorn Slovakia s.r.o. (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího a koupě a prodej zboží objednaného prostřednictvím písemné, e-mailové nebo telefonické objednávky.  

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2019.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení